BM

Building Manager е десктоп програма за управление на строителството, с изцяло локална инсталация.

За повече от 25 години, Building Manager програмата се е утвърдила като необходим инструмент за всеки инвеститор, който държи да има отчетност и прегледност в детайли за своите обекти. Тя спомага в работата по офериране и остойностяване на обекти преди и по време на строителството.

За какви цели мога да използвам програмата ?

 • Да се създават с лекота проектно сметна документация, анализ на цените по договор, актове за отчитане на свършената работа, създаване и проследяване графика на работата на обекта.

 • За всеки обект, възел и анализ може да се зададат отделни процент печалба и процент допълнителни разходи по всички видове статии, и по стойностите и по допълнителните разходи. Може да се създават схеми начисления. За анализите може да има подробни количества, да се раздели планираната работа в графика на няколко части, да се разгледат всички актувания.

 • Автоматично генериране на Количествена сметка и Подробна количествена сметка, справки за ресурсите, справки по изпълнението и разплащането (План / Отчет / Плащания), справки за необходимите и изписани ресурси (по ПСД, по Отчети).

 • Да се правят разширени справки за няколко обекта наведнъж.

 • Автоматично генериране на график, в който освен лесна настройка на показваните данни и външният вид на справката, има възможност за визуално обединяване на операциите извършвани по едно и също време, с цел довеждане на графика до размери олекотяващи реалната работа с него. Добавена е възможност за създаване на времеви връзки между елементите на графика, т.е. за всеки елемент да се определят негови предшественици, като могат да се задават различни паузи между елементите.

 • Разширени възможности за допълнителна информация в обектите – изображения, документи, свързани файлове, описания и забележки. Всичко е достъпно за справки от няколко места. 

Има ли възможност програмата да се използва от няколко потребителя едновременно ?

 • Програмата дава възможност за съвместна работа в колектив, т.е. в един и същи момент да има множество потребители на базата данни

 • Има възможност за отдалечена работа. Достатъчно е двата компютъра (този с базата данни и този на клиента) да са видими един за друг в мрежа.

 • Независим и лесен достъп от различни клиенти към една и съща база.

 • Осигурена е защита на обектите с пароли.

Какви опции за архивиране на данните има?

 • Клиентът може по всяко време да създаде архивен файл и да го съхрани, където желае.

 • С цел подсигуряване на сигурността на данните има и автоматично архивиране. В настройките за архив, клиентът може да определи условията, при които се генерира архив.

С каква база данни разполага програмата ?

 • Номенклатура от анализи, съдържаща над 40 000 вида СМР, ТНС и УСН. Данните са съответстващи по нормативи задължителни до 1978г. 

 • Има възможност, чрез годишен абонамент, базата да бъде актуализаира по НКПИД, разработка на ‘ПАНДЕМ’ ООД.

 • Лесно търсене, коригиране и добавяне на нови данни.

Какви са възможностите за експорт на данните ?

 • За таблиците и справките има експорт към Excel, HTML, PDF и текстови файлове.

 • Обектите могат да се експортват в самостоятелни обекти, които да бъдат импортирани в други BM бази.

При създаване на програмата е целено тя да е с интуитивен интерфейс. В нея са вградени няколко варианта за помощ по време на работата. Екипа на фирма „ДС 6“ ООД остава насреща при възникнали въпроси и продължава да работи за развиване и усъвършенстване на продуктите, които предлага на своите потребители.