Stroitelen softuer

Slide
строителен софтуер
BUILDING MANAGER

Софтуер в услуга на строителния бизнес

Справки за материали, труд и механизация

Линейни графици и проследяване на срокове

Ценообразуване в строителството

Изготвяне на количествени сметки

Остойностяване на СМР

База данни със строителни анализи

База данни със строителни операции и изчислени материали за квадратен метър

Проследяване на разлика в цени при строителни материали , труд и механизация

Актуване на завършен етап в строителството

Готови шаблони с разходни норми на материали

Десктоп програма за управление на строителство

Изцяло локална инсталация. За повече от 25 години, тя се е утвърдила като необходим инструмент за всеки инвеститор, който държи да има отчетност и прегледност в детайли за своите обекти. Позволява Ви да менажирате всички обекти от едно място, улеснява процеса, дава възможност за структуриране и бърза организация на работния процес. След познатите версии BM 1.32, BM05, BM08 и BM12 Ви представяме   актуалната BM 21

•Изчистен и опростен дизайн за бърза и лесна работа
Изцяло нови функционалности, полезни при търгове за Обществени поръчки
Добавени функционалности от по – стари версии, доказали удобството си
Отстранени проблеми от предходни версии
Оптимизирана скорост на продукта по време на работа

Разлики между версии BM12 и BM21

BM 12BM 21
Закръгляване на всеки ред в анализа -+
По-дълги имена на анализите-+
Постоянни стойности на дпр и печалба-+
Допълнителена информация за цените в обекта-+
Замяна на ресурси в обекта-+
Лесно търсене в много обекти-+
Подобрения в импорт на КС-+
Импорт на КСС-+
Настройка на външния вид на Анализа и текстовете-+
% ДПР в анализа в отедлна колона и допълниътелни формули-+
Лесна замяна на имената и мерните единици в анализите на базов обект-+
Допълниетелна настройка на редовете със суми в таблица ПСД-+
Допълнителни колони с материали и механизация в таблица ПСД-+
Лесно се намира информация от друг обект, възможност за използване в текущия++
Възможност за справки за част от обекта - КС, материали, труд и т.н.++
Възможност за промяна/замяна анализи или ресурси в една или няколко части от обекта или цял обект едновременно++
Постоянно зададени или различни % дпр и печалба в целия обект или в подобектите и анализите++
Следене на разлика в цените на материали /труд/механизация в обекта - лесен достъп до информацията++
Лесно се вижда
участието на всеки ресурс в обекта, с неговите характеристики
++
Възможност за прибавяне документи и картинки към подобектите и анализите++
Статус на анализа - за преглед / одобрение / редакция++
Възможност за едновременна редакция само част (или всички) анализи в обекта, които са с едно име++
Справка за няколко обекта на определена част (подобект)++

Вариации на BM 21

BM 21 mono

Предназначен за фирми, в които има само едно работно място на BM или няколко работни места, които няма да работят едновременно върху обща информация. Не изисква инсталиране на сървърен модул.

Закупуване на едногодишен лиценз за нови клиенти – 480 лв без ДДС

Подновяване на лиценз след изтичане – 360 лв без ДДС

Повече

 

BM 21 client/server

Предназначен за фирми, в които има няколко служители, работещи в екип. Изисква инсталиране на сървърен модул.

Закупуване на едногодишен лиценз за нови клиенти – 480 лв без ДДС

Подновяване на лиценз след изтичане – 360 лв без ДДС

*Закупува се сървърен модул, на цената на едно работно място.

Повече 

 

Building Manager позволява извеждане и прехвърляне на ресурси към счетоводни програми 

Building Manager може да

Експортира справка към счетоводни сметки, създадения файл ще бъде с разширение r2w. Справката може да бъде за определен период или върху цял обект. Показват се суми по дебити и кредити, спрямо въведените стойности и актуване на завършени етапи.