Stroitelen softuer

Програма за управление на строителството

За повече от 25 години, тя се е утвърдила като необходим инструмент за всеки инвеститор, който държи да има отчетност и прегледност в детайли за своите обекти. Позволява Ви да менажирате всички обекти от едно място, улеснява процеса, дава възможност за структуриране и бърза организация на работния процес.
След познатите версии BM 1.32, BM05, BM08 и BM12 Ви представяме   актуалната BM 21.

Защо Building Manager е нужен на Вашия бизнес

Оптимизация на работния процес

Автоматизизация на множеството процеси и спестяване на време, изразходвано за администриране и въвеждане на данни.

Контрол и лесно менажиране

Работещо решение за нарастващите разходи, проследяване на променливи и истинска видимост на паричните потоци.

Планиране и елиминиране на грешки

Софтуер създаден, за да преодолее предизвикателството от планирането на множество обекти. Програмиран за систематизиране на информацията.

Ако Вие сте

Инвеститор

Ще можете да събирате и сравнявате оферти, следите срокове и бюджети

Подизпълнител

Ще можете да подавате оферти с пазарни цени, за да сте конкурентни и на печалба

Участник в Обществени поръчки

Ще можете да оформяте и подавате информация за търгове и обществени поръчки

Строител

Ще можете да следите всички обекти, промени в цени, срокове, отчети за изпълнение.

Какво можете да правите с Building Manager

Остойностяване

Остойностявате СМР-та и изготвяте на количествени сметки

Офериране

Ценообразувате и оферирате

Проследяване на срокове

Проследявате срокове в линейни графици, извеждате диаграми

Отчитане

Създавате отчети и справки

Извеждане на информация

Импортирате и експортирате в Ексел, прехвърляте ресурси към счетоводни сметки

Менажиране

Проследявате и отчитате бюджет

Подобрения във версия 21

Дизайн

Изчистен и опростен дизайн за бърза и лесна работа

Скорост

Оптимизирана скорост по време на работа

Функционалности

Изцяло нови функционалности полезни при Обществени поръчки

Разлики между версииBM 12BM 21
Линеен график и диаграма на работната ръка
Закръгляване на всеки ред в анализа
По-дълги имена на анализите
Постоянни стойности на дпр и печалба
Допълнителена информация за цените в обекта
Замяна на ресурси в обекта
Лесно търсене в много обекти
Подобрения в импорт на КС
Импорт на КСС
Настройка на външния вид на Анализа и текстовете
% ДПР в анализа в отедлна колона и допълниътелни формули
Лесна замяна на имената и мерните единици в анализите на базов обект
Допълниетелна настройка на редовете със суми в таблица ПСД
Допълнителни колони с материали и механизация в таблица ПСД
Лесно се намира информация от друг обект, възможност за използване в текущия
Възможност за справки за част от обекта - КС, материали, труд и т.н.
Възможност за промяна/замяна анализи или ресурси в една или няколко части от обекта или цял обект едновременно
Постоянно зададени или различни % дпр и печалба в целия обект или в подобектите и анализите
Следене на разлика в цените на материали /труд/механизация в обекта - лесен достъп до информацията
Лесно се вижда
участието на всеки ресурс в обекта, с неговите характеристики
Възможност за прибавяне документи и картинки към подобектите и анализите
Статус на анализа - за преглед / одобрение / редакция
Възможност за едновременна редакция само част (или всички) анализи в обекта, които са с едно име
Справка за няколко обекта на определена част (подобект)

Варианти на програмата спрямо работни места

BM 21MonoCl/serv
Едногодишен лиценз
Не е необходима постоянна връзка с интернет
Eдновременнa работа върху данните
База данни на сървър
Операционна система: Windows®
computer_6361499

Building Manager 21 mono

Предназначен за фирми, в които има само едно работно място на BM или няколко работни места, които няма да работят едновременно върху обща информация. Не изисква инсталиране на сървърен модул.

Building Manager 21 client/server

Предназначен за фирми, в които има няколко служители, работещи в екип. Изисква инсталиране на сървърен модул. Закупува се допълнителен сървърен модул.